در این بیمار شاهد کوچکی و عقب ماندگی فک پایین همراه با همپوشانی شدید دندانهای بالا و پایین هستیم که توسط ترکیبی از دستگاههای هدایت رشد و ارتودنسی بدون کشیدن دندانهای دائمی به نحو مطلوب درمان گردیده است. Non extraction treatment of skeletal class II and sever deep bite with functional therapy