درمان بی نظمی شدید دندانها و انحراف شدید خط وسط بدون کشیدن دندانهای دائمی به منظور جلوگیری از کاهش برجستگی لبها ، اصلاح زاویه بین لب وبینی و حفظ ساپورت لب.

Non extraction treatment of sever crowding and sever midline deviation in order to prevent profile flattening and decreasing nasolabial angle.