در این بیمار شاهد نهفتگی شدید دندان نیش به سمت کام همراه با کمبود فضا و انحراف شدید خط وسط دندانها میباشیم که به نحو مطلوب و بدون کشیدن دندانهای دائمی درمان گردیده است .

Severe palatal impaction of maxillary canine with severe midline deviation that was treated without extraction of permanent teeth