درمان بی نظمی دندانها بدون کشیدن دندانهای دائمی با گسترش قوس جهت حفظ نیمرخ صورت و ساپورت لبها. به هارمونی ایجاد شده بین لب و بینی و چانه که بواسطه درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندانهای دائمی ایجاد شده است توجه بفرمایید.