ارتودنسی جراحی

ارتودنسی جراحی، درمانی ترکیبی از ارتودنسی و جراحی است که به عنوان جراحی ارتوگناتیک نیز شناخته میشود و براي اصلاح موارد شدید ناهنجاريهاي فک و مال اکلوژن استفاده میشود. ارتودنسی جراحی ممکن است براي درمان بزرگسالانی که مشکلی جفت شدن دندانها یا  زیبایی و هماهنگی صورت دارند استفاده شود.

 

چه زمانی به ارتودنسی جراحی نیاز است؟

ارتودنسی جراحی ممکن است براي درمان بزرگسالانی که رابطه فکی نامناسب یا مشکل زیبایی دارند استفاده شود.

نیاز به ارتودنسی جراحی زمانی اتفاق میافتد که اندازه فکها متناسب نیستند و دیگر نمیتوان از پتانسیل رشد براي اصلاح مشکل اسکلتی کمک گرفت و با درمان ارتودنسی تنها نمیتوان به بایت مناسب دست یافت.

 

 

به طور معمول، رشد فک در سن 16 سالگی در زنان و 21 سالگی در مردان متوقف می شود.

به طور معمول، رشد فک در سن 16 سالگی در زنان و 21 سالگی در مردان متوقف می شود.

براي انجام جراحی ارتوگناتیک، رشد فک باید کامل شده باشد. جراحی ارتوگناتیک به تراز مناسب فک کمک می کند و از براکت هاي ارتودنسی براي جابجایی دندان ها در موقعیت مناسب خود استفاده می شود.

چگونه می توانم بدانم که آیا به جراحی ارتوگناتیک نیاز دارم؟

بعد از مراجعه به کلینیک و انجام ویزیت، بسته به شدت مال اکلوژن و عدم هم تراز بودن فک شما، براي شما بهترین طرح درمان داده میشود.

ارتودنسی پیش از جراحی فک به منظور قرار گرفتن دندان ها در موقعیت جدید انجام می گیرد، در صورتی که دندان ها مرتب نباشند، جراح  نمی تواند جراحی فکین را انجام دهد. بعد از جراحی فک، ارتودنسی به منظور هماهنگی بیشتر فکین جراحی شده و اصلاح هرگونه چرخش دندان ها و نظم بیشتر آن ها انجام می شود.