نسبت‌های طلایی

خداوند همه مخلوقاتش را به تناسب خاص وزیبایی منحصر به فردش خلق کرده است و آن هم با محاسبه دقیق و حسابی که سبب نظم تمام کاینات گردیده . جالب است بدانید در صورت های زیبا، یک نسبت طلایی بین اجزای مختلف آن چهره وجود دارد که بسیاری از دانشمندان این نسبت را در بسیاری از اجزای زیبای طبیعت مانند گلبرگ های گل ها، بدن پرندگان، اجزای بدن حشرات و حتی استخوان بندی انگشتان دست کشف کرده اند. این عدد 1.618 عدد Phiاست و تناسب (1:1.618) را تناسب طلایی میگویند.

 

بر این اساس در چهره های زیبا وایده آل این نسبت طلایی در بین خطوط طولی، عرضی و عمودی صورت وجود دارد. در نسبت های عمودی، فاصله خط رویش موها تا قاعده بینی به قاعده بینی تا زیر چانه است و همچنین فاصله خطی که دو مردمک را به هم وصل می کند تا خط بین دو لب به خط بین دو لب تا زیر چانه، است. در اجزای افقی صورت های متناسب هم این نسبت می درخشد.

چه چیزی چهره را زیبا، متقارن و جذاب می کند؟

تحقیقاتی متعددی در مورد جذابیت چهره همراه با ارزیابی و در تظر گرفتن اهمیت لبخند در زیبایی صورت گرفته است. 

نتایج نشان میدهد که نسبت‌های طلایی صورت افراد جذاب مشابه یا نزدیک‌ به نسبت‌های طلایی افرادی است که دارای روابط فکی و دندانی نرمال هستند.

 

 

 

 

.